ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
159 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โทรศัพท์ 053-711018    โทรสาร 053-713003
โทรศัพท์ 086-430-1811 (ฝ่ายวิชาการ)
เวลา 08.00 – 16.30 น.