ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ (Gifted)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ (Gifted)

ประกาศรับนักเรียน Gifted และ นักเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (จีน-ญี่ปุ่น)

ประกาศรับนักเรียน Gifted และ นักเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (จีน-ญี่ปุ่น)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับสมัครนักเรียน