Featured
ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเรื่อง แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเรื่อง แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

Featured
คำชี้แจงในการกรอกข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือก

คำชี้แจงในการกรอกข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือก

1.ศึกษาประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ## คลิก ##

2.อ่านคำชี้แจงการกรอกข้อมูลให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร

3.ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเท่านั้น

4.ผู้สมัครสามารถเลือกแผนการสมัครได้เพียง 1 ประเภท
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทการสมัครได้
## รายละเอียดประกอบการเลือกประเภทการสมัคร ## คลิก ##

5.ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลผลการเรียนตามความเป็นจริง หากโรงเรียนตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลผลการเรียนที่กรอกไม่ตรงกับเอกสารแสดงผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม ทางโรงเรียนขอตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

6.หากโปรแกรมตรวจสอบผลการเรียนเรียบร้อยและผ่านเกณฑ์ที่สามารถสมัครได้ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริงและตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดปุ่มส่งข้อมูล

7.ผู้สมัครจะใช้เลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัครได้เพียงครั้งเดียว เมื่อกดปุ่มส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือนำไปสมัครใหม่ได้

คู่มือการใช้โปรแกรมรับสมัครนักเรียน ## คลิก ##