Featured

Featured

*** หมายเหตุ ***

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก สามารถชำระเงินผ่านธนาคาร


ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2563

สรุปการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามแผนการเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษ)

สรุปการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามแผนการเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

การรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยไม่มีการสอบคัดเลือก (โควตา) ประเภทความสามารถพิเศษ