ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

การรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยไม่มีการสอบคัดเลือก (โควตา) ประเภทความสามารถพิเศษ

Comments are closed.