ประกาศผลการคัดเลือก ม.4 (รับ ม.3 เดิม ส.ว.ค.)

    นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสำรองทุกคน ให้แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย มารายงานตัว วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากทางโรงเรียน
    ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จะถือว่าสละสิทธิ์การรับคัดเลือกโควตา หรือ ถ้าผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่โรงเรียนกำหนดและมีผลการเรียน 0 ร มส มผ ตลอด 6 ภาคเรียน จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ประกาศ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบปกติ ม.1 เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร นักเรียน ปกติ ม.1 เข้าระบบรับสมัคร

2918 views

19/03/2561

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน รอบปกติ ม.4 เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร นักเรียน ปกติ ม.4 เข้าระบบรับสมัคร

2407 views

19/03/2561

เปิดระบบรับสมัคร รอบปกติ วันที่ 21 มีนาคม 2561

ปิด ระบบรับสมัคร รอบปกติ วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.

ยื่นเอกสารการสมัคร รอบปกติ วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 ตามวันเวลาที่ระบุในใบสมัครเท่านั้น

การสมัคร GIFTED

สมัคร GIFTED ม.4
(สำหรับนักเรียนศูนย์วิทย์ เท่านั้น)


สมัครตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 - 25 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.
วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาสะเต็มศึกษา
20 คน 18 คน 34 คน 17 คน 34 คน 8 คน 14 คน

ให้นักเรียนพิมพ์ใบสมัคร และนำใบสมัครพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบใน วันที่ 27 มีนาคม 2561
และส่งใบสมัครที่กรรมการคุมสอบของแต่ละห้อง

เอกสารมอบตัว ฝ่ายวิชาการ

1. ใบมอบตัว พิมพ์จากระบบ พร้อมติดรูปนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ขนาด 1.5 นิ้ว
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาผู้ให้กำเนิด
4. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดาผู้ให้กำเนิด
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง *กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองที่มามอบตัวไม่ใช่บิดาหรือมารดา
6. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน *กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา
7. ใบ ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ฉบับจบการศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงการสำเร็จการศึกษา
  ระดับชั้น ม.1 ให้มายื่นในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.-12.00 น.
  ระดับชั้น ม.4 ให้มายื่นในวันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.-12.00 น.
  สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในหน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียน
หมายเหตุ
- หากนักเรียนหรือผู้ปกครองไม่มีสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนา ท.ร. 14/1 หรือสำเนาพาสปอร์ต
- เอกสารสำเนาทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

เอกสารมอบตัว ฝ่ายกิจการนักเรียน

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ
2. หนังสือมอบตัวนักเรียน

เอกสารมอบตัว ฝ่ายการเงิน

1. ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านธนาคาร กรุงไทย(ให้พิมพ์ใบชำระเงิน จากระบบรับสมัครนักเรียน แล้วนำไปชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ)
2. นำใบชำระเงินหรือสำเนาใบโอนเงินของธนาคาร กรุงไทย มายื่นต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ในวันมอบตัว เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
3. ใบสมัครสมาคมผู้ปกครอง - ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

รายการชำระเงิน การมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 คลิกเพื่อดู รายการชำระเงิน

เอกสารมอบตัว ฝ่ายบริหารทั่วไป

คำแนะนำ รอบโควตา นักเรียนเดิม ส.ว.ค.

การรับสมัครนักเรียน ม.4 (รับ ม.3 เดิม ส.ว.ค.) สามารถดูรายระเอียดการรับสมัครได้ใน ไฟล์ประกาศ เพิ่มเติม

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08:00 น. **ปิดระบบรับสมัครแล้ว**

ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 18:00 น.

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม


ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.1 !!!!รายละเอียด การรับสมัครนักเรียน รอบพิเศษ IP ม.1 เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร IP ม.1 เพิ่มเติม ปิดการรับสมัคร

1352 views

13/02/2561

รายละเอียด การรับสมัครนักเรียน รอบพิเศษ EP ม.1 เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร EP ม.1 เพิ่มเติม ปิดการรับสมัคร

1206 views

13/02/2561

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร นักเรียนพิเศษ วิทย์ คณิต ม.1 เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร นักเรียนพิเศษ ม.1 ปิดการรับสมัคร

4017 views

13/02/2561

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบปกติ ม.1 เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร นักเรียน ปกติ ม.1 เข้าสู่การสมัคร

1145 views

19/03/2561

ผู้ดูแลระบบ

หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ 053-711018 ต่อ 107 สามารถติดต่อสอบถามในเวลาราชการ

ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.4 !!!!รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบโครงการพิเศษ ม.4 เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร IP ม.4 ปิดการรับสมัคร

887 views

13/02/2561

รายละเอียดเกี่ยวกับ สพฐ. วิทย์ คณิต เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ม.4 เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร สพฐ. วิทย์ คณิต ม.4 ปิดการรับสมัคร

2407 views

13/02/2561

รายละเอียด การรับสมัครนักเรียน ม.4 (รับ ม.3 เดิม สว.ค) เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร นักเรียน ม.4 (รับ ม.3 เดิม สว.ค) ปิดการรับสมัคร

2918 views

05/03/2561

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน รอบปกติ ม.4 เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร นักเรียน ปกติ ม.4 เข้าสู่การสมัคร

1185 views

19/03/2561

แผนผังโรงเรียน